Posts

Posts uit december, 2016 weergeven

Wanneer is een bodemattest vereist?

Afbeelding
Een bodemattest is nodig bij elke overdracht van een grond (bebouwd en onbebouwd). U hebt dus een bodemattest nodig als u een grond: verkoopt ruilt of schenkt. Ook bij de overdracht van bijvoorbeeld een appartement is een bodemattest nodig. Wie de grond overdraagt, moet voor een geldig bodemattest zorgen. Het attest is nodig voor de ondertekening van het compromis. Voor een grond die via een erfenis of een legaat wordt verworven, is geen bodemattest nodig. De personen in het contract moeten immers in leven zijn.

Ben ik als koper verplicht om inlichtingen in te winnen over mogelijke vervuiling van de grond?

Afbeelding
De verplichting om een bodemattest af te leveren geldt voor de verkoper, niet voor de koper. De overdrager (verkoper) is verplicht om de ontvanger te informeren over de betrokken grond. De overdrager is verplicht te weten of er al dan niet risico-activiteiten en/of -inrichtingen aanwezig zijn/waren op zijn grond. Het is aangewezen dat ook de koper zich informeert vooraleer de verkoopovereenkomst wordt gesloten (bijvoorbeeld bij de gemeente). De meeste notarissen doen dat voor de koper. Staat de grond bekend als een risicogrond, dan moet de overdrager een oriënterend bodemonderzoek (en eventueel bodemsanering) uitvoeren vooraleer de verkoopovereenkomst te sluiten.

Verzekering moet opnieuw meer jongeren aan een woning helpen.

Afbeelding
De recente cijfers van KBC bevestigen een trend die gedurende de laatste tien jaar almaar duidelijker wordt: steeds minder jongeren gaan een hypothecaire lening aan. Een belangrijke reden is de eigen inbreng die banken vragen. Die is ook bij KBC de laatste tien jaar gestegen. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) dringt er dan ook al langer op aan bij de Vlaamse regering om een deel van de gevraagde eigen inbreng te dekken via een waarborg- of een verzekeringssysteem. Voor de bankencrisis van 2008 konden kandidaat-bouwers en -verbouwers nog voor 100% van de investering lenen. Die tijd is intussen voorbij. Tegelijk is bouwen duurder geworden. Er wordt immers te weinig gebouwd in verhouding met de bevolkingsgroei. Op die manier dreigt de woningbouw in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Dankzij een verzekering of een overheidswaarborg voor (een deel van) het opgelegde eigen aandeel, zullen een groter aantal gezinnen dan nu een eigen woning kunnen verwerven. Met deze steun wil de VCB

Verkocht op 2 weken

Afbeelding
Verkocht op 2 weken | IMMO-Wereld, de snelste weg naar jouw nieuwe thuis. Bel voor een GRATIS schatting van je woning of appartement. Bel 089/20 89 89.

IMMO-Wereld in "Business Vlaanderen" editie Limburg | Dec 2016

Afbeelding
IMMO-Wereld in "Business Vlaanderen" editie Limburg | Dec 2016 - Benny Ceyssens: "Investeren in vastgoed brengt sowieso meer op dan op de bank."

Wat is lijfrente?

Afbeelding
Een lijfrente is een bedrag dat periodiek aan een bepaalde begunstigde wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt doorgaans uitbetaald uit een lijfrenteverzekering. Deze lijfrenteverzekering wordt voor de uitkering aangekocht door een eenmalige storting of periodieke premiebetaling. De uitkering vindt plaats tijdens een vooraf overeengekomen termijn of levenslang, maar eindigt in ieder geval bij overlijden van de verzekerde. De hoogte van de uitkering is vaak steeds gelijk. Het is ook mogelijk de premie(s) te laten beleggen, waarmee de hoogte van de uitkering afhankelijk is van de beleggingsresultaten. De hoogte van de termijn hangt af van de marktrente op het moment van aankoop, de periode van uitkering, de leeftijd van de verzekerde en begunstigde en de sterftekansen. Bron: Wikipedia